Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

PRZEGLĄDY INSTALACJI


Lp.

Zakres przeglądów

Przegląd

wykonywany

minimum
raz w roku
(w piątym roku również)

Przegląd

wykonywany

minimum
raz na 5 lat

1.

Kontrola stanu Technicznego i przydatności do użytkowania
oraz estetyki obiektu wraz z otoczeniem:

   

-

sprawdzenie przydatności obiektu do użytkowania

 

wymagany

-

sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów obiektu budowlanego

 

wymagany

-

oględziny estetyki i otoczenia obiektu

 

wymagany

2.

Kontrola elementów budynku instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych

   

-

kontrola elementów zewnętrznych budynku

wymagany

 

-

kontrola elementów zamontowanych na elewacji i dachu

wymagany

 

3.

Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

   

-

kontrola instalacji z.w., c.w.u. oraz co. (tylko w budynkach mieszkalnych)

wymagany

 

-

kontrola elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku (tylko w budynkach mieszkalnych)

wymagany

 

-

sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych
do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów stałych

wymagany

 

-

kontrola stanu technicznego urządzeń przeznaczonych
do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ciekłych

wymagany

 

4.

Pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia

   

-

badanie równomierności obciążenia faz

zalecany

 

-

test zadziałania głównego wyłącznika prądu

wymagany

 

-

przegląd i badanie baterii kondensatorów

wymagany

 

-

przegląd rozdzielni elektrycznych (oględziny, czyszczenie)

zalecany

 

-

przegląd instalacji odgromowej (oględziny)

wymagany

 

-

badanie rezystancji uziemień instalacji odgromowej

 

wymagany

-

przegląd instalacji uziemień ochronnych

zalecany

 

-

badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji

 

wymagany

-

badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania

 

wymagany

-

pomiary termowizyjne (wykrycie przegrzanych elementów)

zalecany

 

-

badanie rezystancji izolacji przewodów, kabli i urządzeń

 

wymagany

-

przegląd transformatora (oględziny, czyszczenie

pomieszczenia)

wymagany

 

-

pomiary rezystancji izolacji i uzwojeń transformatora

 

wymagany

-

pomiary parametrów wyłączników różnicowo prądowych

 

wymagany

-

pomiary natężona oświetlenia podstawowego

zalecany

wymagany

-

pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjne

wymagany

 

5.

Przegląd instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

   

-

przegląd central wentylacyjnych połączonej z czyszczeniem
lub wymianą filtrów

wymagany

 

-

kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych
w systemach klimatyzacji

wymagany

 

-

kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych
w systemach klimatyzacji serwerowni

wymagany

 

-

kontrola zaworów bezpieczeństwa na agregatach chłodniczych
i instalacji chłodu

wymagany
2 x w roku

 

-

kontrola stanu technicznego urządzeń chłodniczych
z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej
o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

 

wymagany

6.

Przegląd przewodów kominowych

   

-

kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

wymagany

 

-

czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych

wymagany

 

-

czyszczenie przewodów kominowych spalinowych

wymagany
2 x w roku

 

-

czyszczenie przewodów kominowych dymowych

wymagany
4 x w roku

 

7.

Przegląd węzłów, kotłowni, instalacji gazowych oraz detekcji

   

-

kontrola kotłowni połączona z kontrolą wentylacji grawitacyjnej

wymagany

 

-

kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz
z odbiornikami

wymagany

 

-

kontrola detektorów gazu w garażach podziemnych

wymagany

 

-

kontrola czujników detektorów gazu w kotłowniach gazowych

wymagany

 

-

przegląd węzła cieplnego połączony z czyszczeniem filtrów
i odmulaczy i regulacja instalacji pogodowej

wymagany

 

-

kontrola kotłów opalanych paliwem ciekłym, starym lub gazowym o mocy od 20 kW do 100 kW

 

wymagany

-

kontrola kotłów gazowych powyżej 100 kW

 

wymagany
raz na 4 lata

-

kontrola kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym powyżej
100 kW

 

wymagany
raz na 2 lata

8.

Badanie i pomiary instalacji ppoż.

   

-

badanie wydajności oraz konserwacja hydrantów wewnętrznych

wymagany

 

-

próby ciśnieniowe węży hydrantowych

 

wymagany

-

system sygnalizacji pożaru

wymagany

 

-

monitoring pożarowy

wymagany

 

-

przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

wymagany

 

-

przegląd drzwi ppoż. (jeżeli są wyposażone w systemy sterowania lub kontrola jest wymagana przez DTR)

wymagany

 

-

przegląd gaśnic

wymagany

 

-

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 

wymagany
raz na 2 lata

-

próbna ewakuacja

raz w roku

lub raz na 2 lata

 

-

system oddymiania

wymagany

 

-

inne systemy i urządzenia ppoż.

wymagany

 

9.

Urządzenia podlegające dozorowi UDT, zbiorniki wodne, urządzenia ochrony środowiska

   
 

- dźwig osobowy

wymagany

 
 

- dźwig towarowy

wymagany

 
 

- separator materiałów ropopochodnych

wymagany

 
 

- zbiornik odolejacz

wymagany

 
 

- separator tłuszczy

wymagany

 

Częstotliwości wykonywania obowiązkowych kontroli kotłów

Rodzaj paliwa zasilającego kocioł

Moc kotła

Częstotliwość przeglądów systemu ogrzewania,

z uwzględnieniem efektywności energetycznej

kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb

użytkowych

Kotły opalane paliwem ciekłym, stałym lub gazowym

Nominalna wydajność od 20 kW do 100 kW

raz na 5 lat

Kotły gazowe

Nominalna wydajność powyżej 100 kW

raz na 4 lata

Kotły opalane paliwem ciekłym i stałym

Nominalna wydajność powyżej 100 kW

raz na 2 lata