Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Instalacje techniczne

 

Wymagane przeglądy instalacji wentylacyjno – dymowo – spalinowej zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonywać:

- co najmniej raz w roku w zakresie stanu technicznego instalacji,

- w zakresie m.in. stanu technicznego kotłów :

- o mocy ponad 100 kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, co najmniej raz na 2 lata,

- o mocy od 20 do 100 kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym, co najmniej raz na 4 lata.

INSTALACJA ELEKTRYCZA

Co najmniej raz na 5 lat należy poddać kontroli instalację elektryczna i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Wymagane przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku budynków mieszkalnych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne) i grupy wysokości wysokich i wysokościowych (więcej niż 9 kondygnacji nadziemnych lub 25 metrów wysokości) należy dostosować istniejące tzw „suche piony” do obowiązujących przepisów – nawodnić i wyposażyć w sprzęt zgodnie z normatywem - hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i zasięgu obejmującym całą powierzchnię kondygnacji, na której się znajduje.

INNE INSTALACJE I URZĄDZENIA PPOŻ.

Wszystkie urządzenia i instalacje służące ochronie życia i zdrowia powinny być poddawane regularnym przeglądom, co najmniej raz w roku, chyba że producent zalecił częściej.

- instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i zapasowego,

- instalacja oddymiania,

- instalacja hydrantów zewnętrznych na terenie prywatnym,

- system sygnalizacji pożaru,

- dźwiękowy system ostrzegania,

- i inne

UWAGI DO PROTOKOŁÓW

Podczas kontroli powinien być sporządzony protokół, w którym należy jednoznacznie określić stan instalacji oraz możliwość jej użytkowania.

W protokole poza datą i miejscem wykonania badania, powinien być określony zakres czynności jakie zostały wykonane podczas przeglądu, wraz z zawartymi uwagami bądź opisem dotyczącymi stanu faktycznego instalacji, także przed jak i po dokonaniu napraw.

Badania powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi poszczególnych instalacji, natomiast w protokole powinna być podana podstawa prawna, z której korzystał uprawniony do przeprowadzenia badania.

REGULACJE PRAWNE

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380),

ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

Polska Norma PN-87-B-02411. Ogrzewnictwo: Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

i inne…

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin