Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH


1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

• co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
• odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
• odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku dopuszczanej maksymalnie 20 m, niemniej z uwagi na możliwą ewakuację jednocześnie ponad 50 osób zalecanej 10 m,
• drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.,
• pewnego otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku.

2. Wykończenie wnętrz:
• zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
• zakaz stosowania na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałów, w tym luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, takich jak:
• systemów sygnalizacji pożarowej,
• stałych urządzeń gaśniczych,
• dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
• telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
• gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.

4. Zapewnienie dostępu do:
• gaśnic,
• miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
• przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
• wyjść ewakuacyjnych.

5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
• dróg ewakuacyjnych,
• miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, przeciwpożarowych wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.

6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
• zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
• sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
• zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.

10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

II. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:
• zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
• przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
• utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
• zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
• sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
• zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
• przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
• stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
• przestrzeganie wymagań i zaleceń w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
• przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

WYMAGANIA PRZY ORGANIZACJI POKAZÓW Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH


Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia szczegółowych, w tym minimalne odległości usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego, przedstawione w poniższej tabeli:

L.P.

Rodzaj odpalanego wyrobu pirotechnicznego

Rodzaj odpalanego wyrobu pirotechnicznego

Minimalna odległość od publiczności [m]

1

Wyroby pirotechniki widowiskowej niewzlatujące, w szczególności fontanny, wulkany, wodospady, ognie bengalskie, dymy, napisy, słońca

Niemiotające efektów na odległość

30

2

Bomby pirotechniczne kuliste (w tym wodne) bez efektu hukowo-błyskowego jako podstawowy. Moździerze

Bomby w kształcie kuli lub w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów. Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy

1 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 50 m

3

Bomby pirotechniczne cylindryczne niezależnie od efektu i kuliste z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy

Bomby w kształcie cylindra o wysokości powyżej dwóch kalibrów. Bomby w kształcie kuli w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy. Wystrzeliwane z rur pokazowych

1,2 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 60 m

4

Miny, bukiety pirotechniczne

Efekty snopu iskier w różnych układach, nielecące w powietrzu w postaci zwartej bryły, wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy

0,8 x kaliber wyrobu w milimetrach, ale nie mniej niż 40 m

5

Rakiety i inne wyroby latające z napędem własnym (np. latające koła UFO)

Wyroby napędzane silnikiem pirotechnicznym ze stabilizatorem lub bez

200 m w kierunku lotu rakiety,
125 m w pozostałych kierunkach

6

Baterie, wyrzutnie wielostrzałowe, rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze powyżej 60 mm należy traktować w zależności od efektu jako bomby kuliste lub bukiety

Wyroby wielostrzałowe wyposażone w wiele rur połączonych układem odpalania. Kaliber pojedynczej wyrzutni ? 30 mm
Kaliber pojedynczej wyrzutni 31-60 mm

50

70

Objaśnienia:


1. Podane w powyższej tabeli wielkości wyliczono, przyjmując, iż strzelanie odbywa się pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzględniono wpływu wiatru; miejsce strzelania jest położone na tym samym poziomie co publiczność.

2. Przy określaniu minimalnej odległości od publiczności wyrobów niewymienionych w tabeli należy stosować wymagania dla wyrobów o podobnym działaniu i stwarzających podobne zagrożenie.

3. Wielkości podane w powyższej tabeli mają charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odległości od miejsca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publiczności każdorazowo wykonuje kierujący pokazem, uwzględniając warunki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo konkretnego pokazu, w tym między innymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wpływ wiatru bocznego, różnice poziomów pomiędzy miejscem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publiczność.
Zwraca się również uwagę, że lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Warunki przechowywania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych
Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dozwolona jest, jeżeli spełniono wymagania określone w przepisach:
• rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577),
• rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222 poz. 1451),
• rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 42 poz. 216).

Przechowywanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, w obiektach przeznaczonych na cele handlowe może mieć miejsce, jeżeli spełniono w szczególności następujące wymagania i zasady bezpieczeństwa:

1) w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe, oznaczone kodem kwalifikacyjnym 1.4 S i

1.4 G oraz 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G jeżeli ilość mieszaniny pirotechnicznej w jednostkowym wyrobie zezwala na potraktowanie go jako 1.4 G,

2) dopuszczalna ilość (masa brutto) przechowywanych w obiekcie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, oznaczonych kodem 1.4 G i 1.4 S, nie może przekraczać:
• w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 1000 kg,
• w pomieszczeniach zaplecza, zapewniającym ciągłość sprzedaży – 1000 kg,
• w magazynie przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku – 1000 kg, natomiast wyrobów oznaczonych kodem 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G, które traktowane są jako „wyroby 1.4 G”:
• w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 50 kg,
• w pomieszczeniach zaplecza (magazynku podręcznym sklepu) – 50 kg.

3) pirotechniczne wyroby widowiskowe powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

4) drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia sklepu i zaplecza powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczeń i posiadać zamki rolkowe, działające w wyniku pchnięcia lub rozsuwać na zewnątrz,

5) półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających w czasie pożaru tworzenie toksycznych związków, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

6) pomieszczenia są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby,

7) elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120 °C (393 K),

8) wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,

9) obiekty posiadają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zgodną z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;

10) urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadają wymaganiom stawianym urządzeniom instalowanym w miejscach zagrożonych pożarem zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zapewniających bezpieczeństwo,

11) przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,

12) posiadają system wentylacji wyciągowej,

13) temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30 °C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,

14) okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m,

15) zabrania się w strefie ochronnej pomieszczeń sklepu i zaplecza, używania ognia otwartego, palenia tytoniu, oraz prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych

16) w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.

17) zabrania się demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych, przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, określają przepisy wspomnianego na wstępie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin