Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zagrożenie i postępowanie w lasach

 

Czego zakazuje się robić w lesie ?

 1. Wjazd do lasu, poruszanie się po lesie pojazdami samochodowymi i zaprzęgami dozwolone są wyłącznie drogami publicznymi i drogami leśnymi specjalnie oznakowanymi drogami prowadzącymi do:
  1. Ośrodków, obiektów i urządzeń turystycznych,
  2. Brzegów jezior, rzek o dużej frekwencji turystycznej,
  3. Terenów leśnych wyznaczonych do masowego przebywania ludności w celach wypoczynkowych, miejsc zabytkowych – historycznych i innych o szczególnych walorach.
 2. Ruch pieszy i rowerowy może odbywać się bez ograniczeń na tych terenach leśnych, na których nie obowiązuje trwały lub okresowy zakaz wstępu.
 3. Postój pojazdów mechanicznych na terenach leśnych jest dozwolony wyłącznie w oznakowanych miejscach postoju, na parkingach i terenach obiektów turystyczno-wypoczynkowych.
 4. W przypadku zakazu wstępu do lasu ze szczególnym zagrożeniem pożarowym zabroniony jest całkowicie ruch pieszy, konny, rowerowy oraz innymi pojazdami zaprzęgowymi i mechanicznymi na obszarach leśnych. Zakaz ten nie dotyczy dróg publicznych, terenów ośrodków wypoczynkowych, pól biwakowych oraz dróg dojazdowych do tych obiektów.
 5. Osoby udające się do lasu obowiązane są do zapoznania się z umieszczonymi przy drogach leśnych tablicami informacyjnymi, znakami drogowymi i innymi znakami regulującymi zachowanie i poruszanie się w lesie oraz do przestrzegania wynikających z nich nakazów i zakazów. Osoby te obowiązane są również do stosowania się do wskazówek i uwag pracowników PGL Lasy Państwowe w zakresie zachowania się w lesie.
 6. Na terenach leśnych oraz w odległości do 100 m od lasu niedozwolone jest:
  1. a. Biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami biwakowania oraz obowiązkami turystycznymi,
  2. b. Rozniecanie ognisk, pozostawienie lub porzucanie butelek i innych opakowań szklanych, palących lub tlących się przedmiotów, jak również niezgaszonych zapałek i niedopałków papierosów, korzystanie z otwartego płomienia oraz spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślin,
  3. c. Palenie tytoniu w okresie od 1 marca do 31 października, z wyjątkiem dróg miejsc o odsłoniętej glebie mineralnej i obiektów turystyczno-wypoczynkowych,
  4. d. Używanie kuchenek turystycznych w miejscach do tego niewyznaczonych .
 7. Każda osoba przebywająca w lesie w razi zauważenie pożaru leśnego obowiązana jest bezzwłocznie wszcząć alarm w celu sprowadzenia do jego gaszenia pracowników leśnych, straż pożarną oraz inne osoby. Nikt nie ma prawa uchylać się od udziału w gaszeniu pożaru z wyjątkiem osób zwolnionych od tego obowiązku na podstawiem Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W skrócie:

 1. Zakaz rozpalania ognia i palenia tytoniu.
 2. Zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi.
 3. Zakaz biwakowania poza wyznaczonymi miejscami.
 4. Zakaz zaśmiecania terenów leśnych.
 5. Zakaz niszczenia i uszkadzania roślinności.
 6. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych.
 7. Zakaz wprowadzania psów bez smyczy.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru.

Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru,wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.

 1. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
 • sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie -uciekaj,
 • sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,
 • niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie
 • zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne(może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny),
 • podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),
 • podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin