Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zagrożenia pożarowe i wypadki podczas żniw

 

Żniwa to czas zbiorów i okres najbardziej wzmożonych prac w rolnictwie. Dawniej większość prac wykonywano ręcznie. Dziś dzięki nowoczesnym maszynom wszystko przebiega szybciej i sprawniej. Jest to jednocześnie okres w którym każdego roku dochodzi do wielu wypadków a także pożarów podczas wykonywania prac polowych.

Zbliżający się okres wzmożonych prac polowych wynikający z rozpoczęcia żniw i omłotów niesie za sobą poważne zagrożenie pożarowe. Utrzymująca się od lat tendencja wzrostu liczby pożarów w gospodarce rolnej szczególnie na obszarach upraw rolnych (zboża na pniu, płodów w czasie ich zbiorów oraz stogowania) wynikająca z dążenia za wszelką cenę do wzrostu wydajności i maksymalizacji zysków przy minimalizacji nakładów, w tym między innymi na ochronę przeciwpożarową, ludzka bezmyślność oraz brak wyobraźni to niektóre z wielu zagrożeń czyhających w tym okresie. W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie informuje i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego przy zbiorze, transporcie i składowaniu palnych płodów rolnych których stosowanie pozwoli ograniczyć zagrożenia pożarowe na tych obszarach.

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru ( np. pługi, brony), większe areały zbóż podzielić na sektory poprzez wykoszenie i zebranie słomy oraz przeoranie w tym od dróg,

8) miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest ZABRONIONE !!!

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest ZABRONIONE !!!

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest ZABRONIONE !!!

W dniu 30 lipca 2014 r. w godzinach popołudniowych doszło do dwóch poważnych pożarów zboża na pniu - więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Kolejny raz apelujemy o zachowanie podstawowych środków ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie prac żniwnych. Oprócz gaśnic stanowiących wyposażenie kombajnów i ciągników warto, by podczas prac żniwnych na polach pojawiły się beczkowozy z wodą a także traktory z pługami, które mogą ograniczać pożar ratując także maszyny zanim na miejsce pożaru przybędą strażackie zastępy.

UWAGA! WYPADKI PODCZAS ŻNIW!

Duża część wypadków powstaje przy obsłudze podstawowej maszyny, jaką jest ciągnik rolniczy. Zdarzają się nawet wypadki śmiertelne, związane z przygnieceniem przez wywrócony ciągnik czy współpracująca z nim przyczepę lub inną maszynę.
Liczne są wypadki, które powstają podczas sprzęgania maszyn i narzędzi z ciągnikiem.
W wypadkach związanych z hodowlą zwierząt odnoszone urazy dotyczą, kończyn-stóp, podudzi, przedramienia i palców rąk. Są to najczęściej zranienia, złamania i zwichnięcia doznawane podczas poślizgnięcia, potknięcia i upadku.

Każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny .
Najwięcej wypadków zdarzyło się podczas przewożenia pasażerów w sposób niedozwolony. Miejscami niebezpiecznymi są: przyczepy załadowane i puste, błotniki, stopnie wejściowe czy belki maszynowe ciągników, dyszle przyczep i pomosty kombajnów oraz usuwania awarii, „zapchań”. Do wypadków dochodzi też podczas regulacji włączonych maszyn, szczególnie pras rolujących. Liczba wypadków na szczęście maleje. Zmieniają się technologie na bezpieczniejsze. Zmniejsza się też liczba osób pracujących bezpośrednio przy prasach. Rezultaty przynosi też prowadzona od kilku lat przez Inspekcję Pracy i KRUS akcja promująca zasady bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę z zagrożenia.

W sierpniu nastaje czas żniw, kiedy nietrudno o wypadek. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by rutynowa praca w polu przerodziła się w tragedię.

Aby uniknąć nieszczęść należy:

  • Zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy pracującym na słońcu,nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu,
  • doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do prac żniwnych do dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac polowych,
  • stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
  • bezpiecznie przewozić osoby pracujące przy żniwach z i na pole, na przykład samochodem osobowym lub rowerem,
  • szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież do lat 15. Jeżeli ich pomoc jest niezbędna w gospodarstwie, to tylko przy takich pracach, które mogą wykonać ze względu na swoje warunki fizyczne i psychiczne .Nie powinny one samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy.
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin