Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Kurs podstawowy dla strażaków ochotników

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2017 r. w terminie od 15 września 2017 r. do 05 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzony Kurs Podstawowy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Ilość miejsc została ustalona z Komendantami Gminnymi oraz Naczelnikami poszczególnych OSP telefonicznie oraz droga e-mailową.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć

  2. Wymagane dokumenty:

  • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),

  • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl)

 W nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września br. należy dostarczyć kompletne ww. dokumenty.

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie. O szczegółach przyjęcia lub odrzucenia poinformujemy w dniu 06 września br. Jednocześnie proszę naczelników jednostek OSP i komendantów gminnych o przygotowanie dokumentacji dla rezerwowych kandydatów, którzy otrzymają szansę udziału w kursie po 06 września br. (rezerwowi kandydaci również muszą mieć ukończone min.80% e-leraningu) w momencie, gdy gmina nie wykorzysta przyznanej ilości miejsc lub kandydat zostanie odrzucony z uwagi na brak kompletnej dokumentacji.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 15 września 2017r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 05 listopada 2017 r. od godz. 1000.

Ponadto informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KMPSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Z części II – Ratownictwo:

1. Szkolenie BHP

2. Szkolenie podstawowe cz.I

3. Szkolenie podstawowe cz.II

4. Ratownictwo techniczne

5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 05 września 2017r.

Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego.

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455213, (94)3455215.

PLAN ZJAZDÓW KURSU PODSTAWOWEGO

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin